Str. Soldat Ghetu Anghel, nr.1, Sector 3, Bucuresti

Ordonanța de urgență nr. 74 / 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211 / 2011 privind regimul deșeurilor...

Ordonanța de urgență nr. 74 / 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211 / 2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249 / 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196 / 2005 privind Fondul pentru mediu

===

România, potrivit angajamentelor luate în fața Comisiei Europene, trebuie să întreprindă toate măsurile necesare implementării unor instrumente economice. Aceste instrumente economice sunt foarte importante pentru modernizarea gestionării deșeurilor din România, dar și pentru implementarea legislației europene în domeniu.

Instrumentele economice care trebuie implementate sunt: “plătește pentru cât arunci”, “răspunderea extinsă a producătorului” și “taxa la depozitare”. Pentru a pune în aplicare instrumentele economice “plătește pentru cât arunci” și “răspunderea extinsă a producătorului” este necesară modificarea și completarea legislației în domeniu, astfel încât să fie stabilite clar responsabilitățile și obligațiile tuturor actorilor implicați, ținând cont inclusiv de modificările aduse prin promovarea pachetului economiei circulare.

Pe de altă parte, luând în considerare abordarea la nivelul Comisiei Europene care se reflectă în pachetul economiei circulare în locul taxei la depozitare se instituie “contribuția pentru economia circulară”.

Având în vedere:

 • că în data de 25 aprilie 2018 autoritățile române au primit o scrisoare - Ares (2018) 2193346 - cu privire la procedura de presuspendare a plăților intermediare din Fondul de Coeziune din cadrul axei 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, pe motiv că nu a fost îndeplinită condiționalitatea ex-ante cu privire la deșeuri, cu obligativitatea de a transmite răspuns în termen de 2 luni,

 • principiul supremației dreptului Uniunii Europene și, în virtutea acestuia, consecințele neîndeplinirii obligațiilor asumate de autoritățile române în fața Comisiei Europene,

 • evitarea oricăror riscuri de natură a conduce la imposibilitatea punerii în aplicare a angajamentelor luate în fața Comisiei Europene,

 • în considerarea faptului că aceste măsuri vizează interesul general public și constituie situații de urgență a căror reglementare nu poate fi amânată,

 • că aplicarea cadrului legal actual a generat dificultăți și sunt necesare modificarea și completarea legislației și armonizarea cu prevederile legislației europene în domeniu,

considerăm că aceste elemente justifică urgența cu care trebuie adoptate modificările și completările propuse pentru a se evita suspendarea plăților, aspecte care vizează interesul public, constituind situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. I. -

Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 28 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 1. La articolul 2 alineatul (1), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins: "

f) materiile fecale, în cazul în care acestea nu intră sub incidența alin. (2) lit. b), paiele și alte materii naturale nepericuloase folosite în agricultură, în exploatarea forestieră sau pentru producerea de energie din biomasă prin procese sau metode care nu dăunează mediului și nu pun în pericol sănătatea populației."

 1. La articolul 12, după alineatul (4) se introduc șapte noi alineate, alineatele (5)-(11), cu următorul cuprins: "

(5) Pentru schemele de răspundere extinsă a producătorului promovate sau, după caz, propuse potrivit prevederilor alin. (1), autoritatea publică centrală pentru protecția mediului:

a) definește în mod clar rolurile și responsabilitățile tuturor celor implicați, inclusiv ale producătorilor care introduc produsele pe piața națională, ale organizațiilor care implementează răspunderea extinsă a producătorului în numele acestora, ale operatorilor publici și privați care gestionează deșeurile, ale autorităților locale și, după caz, ale operatorilor economici care reutilizează sau pregătesc deșeurile pentru reutilizare;

b) definește, în conformitate cu ierarhia deșeurilor, obiective de gestionare ale deșeurilor relevante pentru schema de răspundere extinsă a producătorului, pentru a atinge cel puțin obiectivele cantitative prevăzute de prezenta lege, de Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 212/2015, cu modificările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, precum și alte obiective cantitative și/sau calitative considerate a fi relevante pentru schema de răspundere extinsă a producătorului;

c) asigură implementarea unui sistem de raportare care să colecteze datele referitoare la produsele introduse pe piața națională de producătorii cărora li se aplică răspunderea extinsă a producătorului și date privind colectarea și tratarea deșeurilor rezultate de la aceste produse cu specificarea, după caz, a fluxurilor de materiale, precum și a datelor relevante referitoare la obligațiile de la lit. b);

d) asigură tratament egal tuturor producătorilor, fără a impune producătorilor sarcini disproporționate, inclusiv pentru întreprinderile mici și mijlocii sau pentru cantități mici de produse;

e) se asigură prin campanii de informare și conștientizare ca deținătorii de deșeuri, care fac obiectul unor scheme de răspundere extinsă a producătorului, să fie informați cu privire la prevenirea producerii de deșeuri, cu privire la centrele de refolosire, pregătire pentru refolosire, la sistemele de colectare și la prevenirea aruncării necontrolate a acestora;

f) stabilește măsuri, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, pentru ca deținătorii de deșeuri să își îndeplinească obligația de a încredința deșeurile către sistemele de colectare separată;

g) asigură că sumele plătite de către producător cu titlul de contribuții financiare pentru conformarea cu obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului acoperă următoarele costuri pentru produsele pe care le introduce pe piața națională:

(i) costurile de colectare separată, de transport și tratare, inclusiv tratarea necesară pentru îndeplinirea obiectivelor de gestionare a deșeurilor stabilite la nivelul Uniunii Europene, precum și costurile necesare pentru atingerea altor obiective prevăzute la lit. b), luând în calcul veniturile obținute din reutilizare, din vânzarea ca materii prime secundare a materialelor provenite din produsele lor sau din garanțiile nerevendicate;

(ii) costurile pentru furnizarea informațiilor adecvate deținătorilor de deșeuri, în conformitate cu lit. e);

(iii) costurile de colectare și raportare a datelor potrivit prevederilor lit. c);

h) asigură, în cazul îndeplinirii în mod colectiv a obligațiilor de răspundere extinsă a producătorului:

(i) existența, acolo unde este posibil, a unor costuri distincte pentru tipuri de produse sau pentru grupe de produse similare, în principal luând în considerare durabilitatea lor, posibilitatea de a fi reparate sau reutilizate, reciclabilitatea lor și conținutul de substanțe periculoase, într-o abordare a întregului ciclu de viață aliniat cu cerințele relevante stabilite de legislația Uniunii Europene în baza criteriilor armonizate pentru asigurarea funcționării corespunzătoare a pieței interne europene;

(ii) ca toate costurile de gestionare a deșeurilor să nu le depășească pe cele necesare gestionării eficiente din punct de vedere economic, iar acestea să fie stabilite în mod transparent.

(6) Prevederile alin. (5) lit. g) nu se aplică în cazul schemelor stabilite în baza Legii nr. 212/2015, cu modificările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 1.132/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2015.

(7) Producătorii sau organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții minime:

a) să desfășoare activitatea, cel puțin la nivelul unui județ, în mediul urban și rural, fără a se limita la localitățile acoperite de serviciul de salubrizare;

b) să gestioneze o gamă de produse și materiale bine definite, cu precizarea tipurilor de deșeuri gestionate;

c) să asigure o disponibilitate corespunzătoare de sisteme de colectare în aria geografică în care își desfășoară activitatea;

d) să aibă resursele financiare sau, după caz, financiare și operaționale pentru îndeplinirea obligațiilor potrivit răspunderii extinse a producătorilor;

e) să instituie un mecanism de audit intern, după caz, completat cu un audit independent pentru evaluarea:

(i) managementului financiar, inclusiv conformarea cu prevederile referitoare la costuri;

(ii) calității datelor raportate, inclusiv cerințele Regulamentului (CE) nr. 1.013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri, cu modificările ulterioare;

f) să facă publice informațiile privind îndeplinirea obiectivelor prevăzute la alin. (5) lit. b);

g) în cazul organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului să facă publice informațiile privind:

(i) acționarii/asociații și membrii;

(ii) contribuțiile/tarifele plătite de producători pe unitatea de produs sau pe tona de produs introdus pe piața națională;

(iii) procedura de selectare a operatorilor economici care gestionează deșeurile respective.

(8) Producătorii sau organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorului trebuie să asigure continuitatea organizării serviciilor de gestionare a deșeurilor de ambalaje pe parcursul întregului an, chiar dacă obiectivele minime în sarcina lor au fost îndeplinite.

(9) Pentru autorizarea și supravegherea implementării îndeplinirii în mod colectiv a obligațiilor privind răspunderea extinsă a producătorului, se înființează în cadrul Ministerului Mediului Comisia de supraveghere a răspunderii extinse a producătorilor, denumită în continuare Comisia.

(10) Structura specifică și regulamentul de funcționare ale Comisiei se stabilesc prin ordin al ministrului mediului.

(11) Autorizarea organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului și avizarea anuală răspunderea extinsă a producătorului, de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, se exceptează de la procedura aprobării tacite."

 1. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins: " Art. 17. -

(1) Autoritățile administrației publice locale ale unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociațiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, au următoarele obligații:

a) să asigure colectarea separată pentru cel puțin deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale; Modificări (1)

b) să atingă, până la data de 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare și reciclare de minimum 50% din masa totală generată, cel puțin pentru deșeurile de hârtie, metal, plastic și sticlă provenind din deșeurile menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deșeuri sunt similare deșeurilor care provin din gospodării;

c) să includă în caietele de sarcini și în contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, în aplicarea principiilor de la art. 3 alin. (1) lit. c) și f) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările ulterioare, tarife distincte pentru activitățile desfășurate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deșeurilor prevăzute la lit. a), respectiv pentru gestionarea deșeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a);

d) să stabilească și să includă în caietele de sarcini, în contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare și în regulamentele serviciului de salubrizare, indicatori de performanță pentru fiecare activitate din cadrul serviciului de salubrizare care să cuprindă atât indicatorii prevăzuți în anexa nr. 7, astfel încât să atingă începând cu anul 2020 obiectivele de reciclare prevăzute la lit. b), cât și penalități pentru nerealizarea lor; Modificări (1)

e) să implementeze, începând cu data de 1 ianuarie 2019, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, instrumentul economic “plătește pentru cât arunci”, bazat pe cel puțin unul dintre următoarele elemente: Modificări (1)

(i) volum;

(ii) frecvență de colectare;

(iii) greutate;

(iv) saci de colectare personalizați;

f) să stabilească și să aprobe, începând cu data de 1 ianuarie 2019, pentru beneficiarii serviciului de salubrizare tarife distincte pentru gestionarea deșeurilor prevăzute la lit. a), respectiv pentru gestionarea deșeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a), și sancțiunile aplicate în cazul în care beneficiarul serviciului nu separă în mod corespunzător cele două fluxuri de deșeuri; Modificări (1)

g) să includă, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele prevăzute la lit. f) pentru gestionarea deșeurilor prevăzute la lit. a) contribuția pentru economia circulară prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, numai pentru deșeurile destinate a fi eliminate prin depozitare rezultate din aplicarea indicatorilor de performanță prevăzuți în contracte;

h) să includă, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele prevăzute la lit. f) pentru gestionarea deșeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a), contribuția pentru economia circulară prevăzută în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru deșeurile destinate a fi eliminate prin depozitare;

i) să stabilească în sarcina operatorilor de salubrizare suportarea contribuției pentru economia circulară pentru cantitățile de deșeuri municipale destinate a fi depozitate care depășesc cantitățile corespunzătoare indicatorilor de performanță prevăzuți în contracte.

(2) Producătorii au obligația să acopere, începând cu data de 1 ianuarie 2019, costurile de gestionare a deșeurilor din deșeurile municipale pentru care se aplică răspunderea extinsă a producătorului stabilite prin actele normative care reglementează respectivele fluxuri de deșeuri.

(3) Titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construire și/sau desființări conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația să gestioneze deșeurile din construcții și desființări, astfel încât să atingă progresiv, până la data de 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE."

 1. La articolul 18, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: " Art. 18. -

(1) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului consemnează stadiul îndeplinirii obiectivelor prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. b) și alin. (3) în raportul prevăzut la art. 48 alin. (3)."

 1. La articolul 22, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: "

(3) Persoanele juridice care dețin autorizație/autorizație integrată de mediu au obligația să desemneze o persoană, din rândul angajaților proprii, care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane."

 1. La articolul 59 alineatul (1) punctul A, literele f) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins: "

f) asigură spațiile necesare pentru colectarea separată a deșeurilor, dotarea acestora cu containere specifice fiecărui tip de deșeu și dezvoltă în mod corespunzător centrele înființate potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2015 pentru a oferi populației posibilitatea de a se debarasa, fără plată, de deșeuri de hârtie și carton, sticlă, metal, materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, deșeuri de echipamente electrice și electronice, deșeuri de baterii și acumulatori și deșeuri voluminoase, inclusiv saltele și mobilă;

g) asigură informarea locuitorilor prin mijloace adecvate și prin postare pe site-ul propriu, asupra sistemului de gestionare a deșeurilor din cadrul localităților, inclusiv cu privire la centrele prevăzute la lit. f);".

 1. La articolul 59, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: "

(3) Pentru deșeurile generate în gospodăriile populației, autoritățile administrației publice locale a unităților administrativ- teritoriale și a municipiului București și, după caz, Asociația de dezvoltare intercomunitară încheie contracte, parteneriate sau alte forme de colaborare cu organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului în vederea îndeplinirii obiectivelor stabilite prin actele normative care transpun directivele individuale."

 1. La articolul 59, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins: "

(4) Unitățile administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor au dreptul de a solicita organizațiilor care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului acoperirea costurilor de gestionare pentru deșeurile municipale care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului, stabilite în baza actului normativ care reglementează fluxul specific al respectivelor deșeuri, și au obligația de a stabili modalitatea prin care se plătesc serviciile aferente acelor deșeuri, prestate de operatorii de salubrizare.

(5) Pentru deșeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului care se regăsesc în deșeurile municipale, acoperirea costurilor din bugetul local se face de către organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului și fără impunerea unor costuri suplimentare în sarcina utilizatorilor serviciului de salubrizare. Modificări (1)

(6) Asociațiile de dezvoltare intercomunitară sau unitățile administrativ-teritoriale sau subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor utilizează sumele încasate pentru acoperirea costurilor de gestionare pentru deșeurile municipale care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului exclusiv pentru scopurile cărora le sunt destinate."

 1. La articolul 61 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: "

a) cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, pentru persoanele fizice, și de la 20.000 lei la 40.000 lei, pentru persoanele juridice, încălcarea dispozițiilor art. 8 alin. (1), (2) și (4), art. 13, art. 14, art. 15 alin. (1) lit. a) și b), art. 17 alin. (3), art. 19 alin. (2) lit. a), c) și d), alin. (3) și (4), art. 22 alin. (1) și (2), art. 26 alin. (1), art. 27 alin. (1), art. 28 alin. (1), art. 32 alin. (1) și art. 36 alin. (2);".

 1. La articolul 67, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: " Art. 67. -

(1) Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta lege."

 1. La anexa nr. 1, punctele 3, 91, 15, 17 și 18 se modifică și vor avea următorul cuprins: "

 2. biodeșeuri - deșeuri biodegradabile provenite din grădini și parcuri, deșeurile alimentare sau cele provenite din bucătăriile gospodăriilor private, din birouri, cantine, restaurante, comerțul cu ridicata, de la firme de catering și magazinele de vânzare cu amănuntul, deșeuri similare provenite din unitățile de prelucrare a produselor alimentare;

. . . . . . . . . .

 1. deșeuri din construcții și desființări - deșeuri provenite din activități de construcție și desființare;

. . . . . . . . . .

 1. pregătirea pentru reutilizare - operațiunile de verificare, curățare sau valorificare prin reparare, prin care produsele sau componentele produselor care au devenit deșeuri sunt pregătite pentru a fi reutilizate fără altă preprocesare;

. . . . . . . . . .

 1. producător de deșeuri - producătorul inițial de deșeuri sau orice persoană care efectuează operațiuni de preprocesare, amestecare sau de alt tip, care duc la modificarea naturii sau a compoziției acestor deșeuri;

 2. reciclare - orice operațiune de valorificare prin care deșeurile sunt reprocesate în produse, materiale sau substanțe pentru a-și îndeplini funcția lor inițială sau pentru alte scopuri. Aceasta include reprocesarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică și reprocesarea în vederea folosirii materialelor drept combustibil sau pentru operațiunile de rambleiere;".

 3. La anexa nr. 1, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 71, cu următorul cuprins: "

 4. colector - orice întreprindere/operator economic care desfășoară o activitate autorizată de colectare și acționează în nume propriu pentru strângerea deșeurilor de la terți în vederea transportării la o instalație de tratare;".

 5. La anexa nr. 1, după punctul 91 se introduce un nou punct, punctul 92, cu următorul cuprins: "

 6. deșeuri municipale:

a) deșeuri amestecate și deșeuri colectate separat de la gospodării, inclusiv hârtia și cartonul, sticla, metalele, materialele plastice, biodeșeurile, lemnul, textilele, ambalajele, deșeurile de echipamente electrice și electronice, deșeurile de baterii și acumulatori și deșeurile voluminoase, inclusiv saltelele și mobila;

b) deșeuri amestecate și deșeuri colectate separat din alte surse în cazul în care deșeurile respective sunt similare ca natură și compoziție cu deșeurile menajere.

Deșeurile municipale nu includ deșeurile de producție, agricultură, silvicultură, pescuit, fose septice și rețeaua de canalizare și tratare, inclusiv nămolul de epurare, vehiculele scoase din uz și deșeurile provenite din activități de construcție și desființări.

 1. La anexa nr. 1, după punctul 17 se introduc două noi puncte, punctele 171 și 172, cu următorul cuprins:

"

 1. producător inițial de deșeuri - orice persoană ale cărei activități generează deșeuri;

 2. rambleiere - operațiune de valorificare în cadrul căreia se folosesc deșeuri nepericuloase adecvate în scopuri de refacere în zonele în care s-au efectuat excavări sau în scopuri de amenajare a teritoriului. Deșeurile trebuie să înlocuiască materiale care nu sunt deșeuri, să fie adecvate pentru scopurile menționate mai sus și să se limiteze la cantitatea strict necesară pentru atingerea acestor scopuri;".

 3. La anexa nr. 1, după punctul 20 se introduce un nou punct, punctul 201, cu următorul cuprins: "

 4. schema de răspundere extinsă a producătorului - set de măsuri luate de stat pentru a se asigura că producătorii de produse poartă responsabilitatea financiară sau financiară și organizatorică pentru gestionarea stadiului de deșeu din ciclul de viață al unui produs."

 5. După anexa nr. 6 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 7, al cărei conținut este prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență. Art. II. -

Ordinul prevăzut la art. 12 alin. (10) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se emite în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Art. III. - Modificări (1)

Prin adoptarea de hotărâri până la data de 30 noiembrie 2018, consiliile județene/consiliile locale au obligația de a se asigura că asociațiile de dezvoltare intercomunitare/unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor care au contracte de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și operatorii de salubrizare cu care aceștia au contractele încheiate respectă prevederile Legii nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale legislației din domeniul concurenței, începând cu data de 1 ianuarie 2019. Art. IV. -

Obligațiile prevăzute la art. III se aplică și unităților administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor în care serviciul de salubrizare se desfășoară prin gestiune directă. Art. V. -

Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 809 din 30 octombrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 1. La articolul 9, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: " Art. 9. -

(1) Operatorii economici care marchează ambalaje pentru identificare în vederea îmbunătățirii activităților de recuperare și reciclare a deșeurilor de ambalaje, în sensul Deciziei 97/129/CE de stabilire a sistemului de identificare a materialelor folosite pentru ambalaje în conformitate cu Directiva 94/62/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje sunt obligați să aplice sistemul de marcare și identificare prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta lege."

 1. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins: " Art. 10. -

(1) Circulația ambalajelor reutilizabile între operatorii economici se face prin schimb, cu respectarea prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, iar dacă beneficiarii nu dețin cantitățile de ambalaje necesare efectuării schimbului aceștia achită o garanție bănească în schimbul ambalajelor primite.

(2) Începând cu data de 31 martie 2019, valoarea garanției bănești prevăzute la alin. (1) în cazul ambalajelor primare reutilizabile utilizate pentru produse destinate consumului populației este de 0,5 lei/ambalaj. Modificări (1)

(3) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului poate iniția actualizarea valorii garanției bănești prevăzute la alin. (2), la valoarea propusă de reprezentanții sectoarelor economice relevante, în funcție de evoluția prețului ambalajelor și rata inflației.

(4) Operatorii economici care introduc pe piața națională produse ambalate în ambalaje reutilizabile sunt obligați:

a) să marcheze sau să înscrie pe ambalajul primar sau pe eticheta produsului destinat consumatorilor sintagma «ambalaj reutilizabil»;

b) să organizeze preluarea ambalajelor reutilizabile astfel încât să realizeze, începând cu anul 2019, un procentaj de returnare de minimum 90%. Modificări (1)

(5) Până la data de 1 ianuarie 2021, în baza evaluării eficienței economice, sociale și de mediu, precum și a impactului asupra întreprinderilor mici și mijlocii, prin hotărâre a Guvernului, se stabilește un sistem de garanție-returnare care să se aplice pentru ambalaje primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, cu volume cuprinse între 0,1 l și 3 l inclusiv, utilizate pentru a face disponibile pe piața națională bere, mixuri de bere, mixuri de băuturi alcoolice, cidru, alte băuturi fermentate, sucuri, nectaruri, băuturi răcoritoare, ape minerale și ape de băut de orice fel. Modificări (1)

(6) Hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (5) acoperă cel puțin următoarele elemente ale sistemului de garanție-returnare:

a) modalitatea de circulație a ambalajelor care fac obiectul sistemului de garanție-returnare;

b) definirea componentelor sistemului de colectare;

c) definirea modului de funcționare a sistemului de garanție- returnare;

d) mecanismul de rambursare a garanției;

e) valoarea garanției;

f) administratorul sistemului;

g) marcajul ambalajelor care să indice participarea acestora în sistemul de garanție-returnare;

h) monitorizarea și controlul sistemului de garanție- returnare."

 1. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins: " Art. 11. - Modificări (1)

Operatorii economici care introduc pe piața națională produse ambalate sunt obligați să aibă, începând cu data de 1 ianuarie 2020, un procentaj mediu anual al ambalajelor reutilizabile din ambalajele utilizate la introducerea pe piață a produselor lor, incluzând și ambalajele luate spre închiriere de la operatori prevăzuți la art. 16 alin. (1) lit. d), de cel puțin 5%, dar nu mai puțin decât procentajul mediu realizat în perioada 2018-2019 și să crească acest procentaj cu 5%, anual, până în anul 2025 inclusiv."

 1. La articolul 13, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: " Art. 13. -

(1) Operatorii economici care comercializează cu amănuntul produse ambalate în ambalaje primare reutilizabile sunt obligați:

a) să informeze consumatorii asupra valorii garanției bănești și asupra sistemului de preluare a ambalajelor respective;

b) să primească la schimb ambalajele reutilizabile ale produselor comercializate care sunt într-o stare corespunzătoare pentru a fi reutilizate;

c) să returneze, la solicitarea consumatorului, în baza bonului fiscal, valoarea garanției bănești în cazul ambalajelor reutilizabile ale produselor comercializate care sunt într-o stare corespunzătoare pentru a fi reutilizate."

 1. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins: " Art. 16. -

(1) Operatorii economici sunt responsabili pentru preluarea și valorificarea de la consumatori/utilizatori finali a ambalajelor/deșeurilor de ambalaje după cum urmează:

a) operatorii economici care introduc pe piața națională produse ambalate, operatorii economici care importă/achiziționează intracomunitar produse ambalate pentru utilizare/consum propriu sunt responsabili pentru deșeurile generate de ambalajele primare, secundare și terțiare folosite pentru ambalarea produselor lor, cu excepția ambalajelor de desfacere care sunt folosite pentru ambalarea, la locul de vânzare, a produselor;

b) operatorii economici care supraambalează produse ambalate individual în vederea revânzării/redistribuirii sunt responsabili pentru deșeurile generate de ambalajele secundare și terțiare pe care le introduc pe piața națională;

c) operatorii economici care introduc pe piața națională ambalaje de desfacere, inclusiv pungi de transport din plastic, sunt responsabili pentru deșeurile generate de respectivele ambalaje;

d) operatorii economici care dau spre închiriere, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje sunt responsabili pentru respectivele ambalaje.

(2) Pentru desfășurarea activității, operatorii economici prevăzuți la alin. (1) trebuie să fie înregistrați la Administrația Fondului pentru Mediu, iar înregistrarea se face prin depunerea primei declarații privind obligațiile la Fondul pentru mediu.

(3) Administrația Fondului pentru Mediu face publică pe propriul site lista operatorilor economici prevăzuți la alin. (1).

(4) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) sunt obligați:

a) să aibă o evidență cantitativă și să implementeze obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, conform alin. (5), pentru ambalajele introduse pe piața națională, pe tip de material și pe tip de ambalaj, primar, secundar și pentru transport;

b) să asigure reciclarea, iar în cazul în care nu pot fi reciclate, valorificarea prin alte metode a ambalajelor primare returnate și care au devenit deșeuri;

c) să asigure colectarea și reciclarea, iar în cazul în care nu pot fi reciclate, valorificarea prin alte metode a deșeurilor de ambalaje din comerț și din industrie pentru care sunt responsabili, fără a impune costuri suplimentare producătorului inițial de deșeuri;

d) să acopere costurile pentru colectarea și transportul ambalajelor primare folosite provenite de la produsele ambalate destinate consumului populației, luând în calcul veniturile obținute din vânzarea ca materii prime secundare a materialelor provenite din ambalajele lor sau din garanțiile nerevendicate și, după caz, pentru valorificarea acestora atunci când devin deșeuri;

e) să acopere, începând cu data de 1 ianuarie 2019, costurile pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și, după caz, pentru valorificarea deșeurilor de ambalaje gestionate prin serviciile de salubrizare stabilite potrivit prezentei legi;

f) să îndeplinească cel puțin obiectivele prevăzute în anexa nr. 5, pentru deșeurile de ambalaje pentru care sunt responsabili potrivit alin. (1).

(5) Începând cu data de 1 ianuarie 2019, obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului prevăzute de prezenta lege se realizează:

a) individual, prin gestionarea propriilor ambalaje introduse pe piață națională;

b) prin intermediul unei organizații care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, autorizate de către comisia constituită potrivit Legii nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Comisia, pe tip de material și pe tip de ambalaj, primar, secundar și pentru transport.

(6) Procedura de autorizare, avizare anuală și de retragere a dreptului de operare a organizațiilor prevăzute la alin. (5) lit. b) se aprobă prin ordin al ministrului mediului.

(7) Începând cu data de 1 ianuarie 2019, operatorii economici prevăzuți la alin. (1) au dreptul să îndeplinească obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului potrivit alin. (5) lit. a) și obligația să îndeplinească cel puțin obiectivele prevăzute în anexa nr. 5 aplicate respectivelor ambalaje numai pentru:

a) ambalajele primare reutilizabile;

b) ambalajele primare preluate printr-un sistem de returnare a ambalajelor proprii folosite; Modificări (1)

c) ambalajele secundare și ambalajele pentru transport preluate de la distribuitorii produselor lor. Modificări (1)

(8) Pentru a fi autorizată, o organizație care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului prevăzute de prezenta lege trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fie organizată sub formă de societate pe acțiuni;

b) toate acțiunile societății să fie acțiuni nominative;

c) să aibă ca acționari numai operatori economici care desfășoară, cu titlu profesional, activități prevăzute la alin. (1);

d) cantitatea de ambalaje introdusă pe piață de acționari în anul precedent celui în care se solicită autorizarea să fie de cel puțin 10.000 de tone;

e) să constituie o garanție în cuantum de două milioane lei în favoarea Administrației Fondului pentru Mediu, sub forma unui depozit în numerar sau a unei scrisori de garanție bancară sau alt instrument de garantare emis de către o societate bancară, valabilă pentru întreaga perioadă de autorizare, cu scopul garantării obligațiilor fiscale prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. v) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(9) Organizațiile autorizate să implementeze obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului prevăzute de prezenta lege au următoarele obligații:

a) să implementeze, începând cu primul an de activitate, obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului pentru o cantitate de ambalaje de cel puțin 10.000 de tone;

b) să implementeze obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului distinct pentru deșeurile de ambalaje din comerț și industrie și pentru deșeurile de ambalaje din deșeurile municipale, indiferent de materialul din care acestea sunt fabricate;

c) să desfășoare numai activitățile prevăzute prin ordinul prevăzut la alin. (6);

d) să stabilească și să perceapă operatorilor economici prevăzuți la alin. (1) tarife distincte pentru deșeurile de ambalaje din comerț și industrie și pentru deșeurile de ambalaje din deșeurile municipale;

e) să includă în contribuțiile financiare percepute operatorilor economici prevăzuți la alin. (1) pentru conformarea cu obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului numai categoriile de costuri stabilite prin ordinul prevăzut la alin. (6);

f) să implementeze obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului pentru toate cantitățile de deșeuri de ambalaje pentru oricare operator economic prevăzut la alin. (1) care solicită acest lucru, în condițiile stabilite prin ordinul prevăzut la alin. (6); Modificări (1)

g) să acopere, cu prioritate, în limita cantităților și tipurilor de materiale de ambalaje pentru care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, costurile pentru colectarea și transportul, stocarea temporară, sortarea și, după caz, pentru valorificarea deșeurilor de ambalaje gestionate prin serviciile de salubrizare, iar cantitățile pentru care au fost acoperite costurile se iau în calcul în mod corespunzător la îndeplinirea obiectivelor prevăzute în anexa nr. 5; Modificări (1)

h) să asigure, la solicitarea motivată a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară sau, după caz, a unităților administrativ-teritoriale sau subdiviziunilor administrativ- teritoriale ale municipiilor, preluarea și valorificarea de către operatori economici autorizați a deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale colectate separat/sortate, în limita cantităților și tipurilor materiale de ambalaje contractate cu operatorii economici prevăzuți la alin. (1); Modificări (1)

i) să îndeplinească cel puțin obiectivele prevăzute în anexa nr. 5, aplicate la întreaga cantitate de deșeuri de ambalaje rezultate de la ambalajele preluate pe bază de contract.

(10) În cazul în care operatorii economici prevăzuți la alin. (1) constituie mai multe organizații pentru implementarea obligațiilor privind răspunderea extinsă a producătorului pentru deșeurile de ambalaje, Comisia, în cazul în care ariile geografice declarate în care acestea desfășoară activitatea nu acoperă întregul teritoriul național, solicită acestora ca, în termen de 120 de zile, să supună spre aprobare Comisiei un sistem prin care să se asigure acoperirea întregului teritoriu național pe care, după aprobare, să îl implementeze.

(11) În cazul în care, în termenul prevăzut la alin. (10), nu se supune aprobării un sistem potrivit prevederilor alin. (10) sau în cazul în care sistemul propus nu asigură cerințele impuse, Comisia, în baza metodologiei aprobate prin ordin al ministrului mediului, stabilește repartizarea geografică pentru fiecare organizație autorizată pentru implementarea obligațiilor privind răspunderea extinsă a producătorului.

(12) Se interzice condiționarea, sub orice formă, a drepturilor legale ale consumatorilor referitoare la garanția produsului cumpărat de păstrarea ambalajului.

(13) Gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje trebuie să fie astfel organizată încât să nu introducă bariere în calea comerțului.

(14) Se interzic amestecarea deșeurilor de ambalaje colectate separat, precum și încredințarea, respectiv primirea, în vederea eliminării prin depozitare finală, a deșeurilor de ambalaje."

 1. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins: " Art. 17. -

(1) Operatorii economici care își îndeplinesc obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului în mod individual, persoanele juridice prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b), autoritățile și instituțiile publice locale și operatorii economici care preiau deșeurile de ambalaje în vederea valorificării au obligația să furnizeze anual Ministerului Mediului date certe referitoare la propriile activități cu privire la gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și să își asume răspunderea pentru datele furnizate. Modificări (1)

(2) Persoanele juridice prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) au obligația să furnizeze anual Ministerului Mediului, pe lângă informațiile prevăzute la alin. (1), și informații privind cantitățile de ambalaje contractate cu fiecare dintre operatorii economici prevăzuți la art. 16 alin. (1).

(3) Se interzice luarea în considerare a deșeurilor de ambalaje generate în alt stat, care sunt importate în vederea valorificării/reciclării, ca fiind deșeuri de ambalaje gestionate pentru îndeplinirea obiectivelor din prezenta lege.

(4) Cantitatea de deșeuri de ambalaje generate într-un an se consideră a fi egală cu cantitatea de ambalaje introdusă pe piața națională în anul respectiv.

(5) Ambalajul compozit se raportează corespunzător la materialul preponderent ca greutate.

(6) Ministerul Mediului publică informări și transmite rapoarte privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje către Comisia Europeană potrivit anexei nr. 4.

(7) Informările și rapoartele privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje transmise Comisiei Europene de către Ministerul Mediului, potrivit prevederilor alin. (6), vor cuprinde și date cu privire la consumul anual de pungi de transport din plastic subțire."

 1. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins: " Art. 20. -

(1) Operatorii economici care distribuie produse ambalate trebuie să se asigure că operatorii economici care introduc pe piața națională produsele respective sunt incluși în lista prevăzută la art. 16 alin. (3).

(2) Operatorii economici care comercializează către consumatorii finali produse ambalate în structuri de vânzare cu suprafață medie și mare, prevăzute la art. 4 lit. m) și n) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au următoarele obligații:

a) să ofere consumatorului posibilitatea de a alege, la cumpărare, produse ambalate atât în ambalaje reutilizabile, cât și de unică folosință; Modificări (1)

b) să asigure pentru consumatori posibilitatea de a se debarasa de ambalaje la cumpărarea produselor, fără a le solicita plată;

c) să organizeze în cadrul structurii de vânzare sau în imediata vecinătate a acesteia puncte de preluare și rambursare a garanției bănești pentru ambalajele primare reutilizabile;

d) să se asigure că operatorii economici care introduc pe piața națională produsele comercializate sunt incluși în lista prevăzută la art. 16 alin. (3).

(3) Operatorii economici prevăzuți la alin. (2) care preiau, în cursul activităților lor, ambalaje prevăzute la alin. (2) lit. b) și c) nu sunt considerați colectori în înțelesul Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Operatorii economici deținători de ambalaje folosite și/sau de deșeuri de ambalaje din comerț și industrie au obligația:

a) să returneze ambalajele folosite către furnizori sau operatorii economici desemnați de aceștia conform prevederilor contractuale;

b) să predea deșeurile de ambalaje secundare și deșeurile de ambalaje pentru transport către colectori desemnați de o organizație prevăzută la art. 16 alin. (5) lit. b); sau

c) să asigure reciclarea, iar în cazul în care nu pot fi reciclate, valorificarea acestora prin alte metode, prin contracte încheiate cu operatori economici autorizați pentru desfășurarea operațiilor respective, precum și raportarea datelor potrivit obligațiilor de raportare ale producătorului prevăzute la art. 17 alin. (1).

(5) Unitățile administrativ-teritoriale/subdiviziunile administrativ- teritoriale ale municipiilor au obligația:

a) să organizeze, să gestioneze și să coordoneze, personal sau prin mandatarea asociațiilor de dezvoltare intercomunitară din care fac parte, activitatea de valorificare materială și energetică a fluxului de deșeuri de ambalaje din deșeurile municipale împreună cu deșeurile municipale din aceleași materiale;

b) să solicite organizațiilor prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) sumele și să stabilească modalitatea de plată pentru desfășurarea campaniilor prevăzute la art. 21 alin. (1);

c) să stabilească modalitatea concretă de comercializare a deșeurilor cu valoare de piață și modalitatea de acoperire a costurilor pentru serviciile de colectare și transport, stocare temporară și sortare, prestate de către operatorul/operatorii de salubrizare în funcție de contravaloarea materiilor prime secundare vândute și costurile nete pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale;

d) să asigure informarea locuitorilor, prin postare pe site-ul propriu sau printr-o altă formă de comunicare, asupra sistemului de gestionare a deșeurilor de ambalaje din cadrul localităților.

(6) Costurile nete de gestionare și sumele care trebuie acoperite de către organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) pentru deșeurile de ambalaje sunt cele prevăzute în anexa nr. 6.

(7) Persoanele fizice și juridice care generează ambalaje folosite și/sau deșeuri de ambalaje provenite din gospodării și similare celor provenite din gospodării au posibilitatea:

a) să returneze ambalajele reutilizabile la punctele de preluare prevăzute la alin. (2) lit. c);

b) să predea contra cost ambalajele unor colectori autorizați pentru colectarea deșeurilor de la populație;

c) să depună deșeurile de ambalaje, pe tipuri de materiale, în sistemele de colectare separată a deșeurilor municipale, gestionate de către operatorii prevăzuți în Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările ulterioare, inclusiv în centrele prevăzute la art. 59 alin. (1) pct. A lit. f) din Legea nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(8) Operatorii economici colectori autorizați care preiau prin achiziție ambalaje folosite de la populație prin puncte de colectare au obligația să notifice desfășurarea activității asociației de dezvoltare intercomunitară sau, după caz, unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor de pe raza teritorială unde își desfășoară activitatea și să raporteze trimestrial acesteia cantitățile de deșeuri de ambalaje colectate de la persoanele fizice. Modificări (1)

(9) Operatorii economici colectori autorizați care preiau prin achiziție deșeuri de ambalaje de la populație de la locul de generare a acestora au obligația să se înregistreze la nivelul asociației de dezvoltare intercomunitară sau, după caz, al unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor unde desfășoară activitatea și să raporteze trimestrial acestora cantitățile de deșeuri de ambalaje colectate de la persoanele fizice.

(10) În cazul achiziției ambalajelor de la populație prin metodele prevăzute la alin. (8) și alin. (9), operatorii economici colectori autorizați au obligația să aibă o evidență și să raporteze distinct cantitățile achiziționate prin fiecare metodă. Modificări (1)

(11) Procedura și criteriile de înregistrare a operatorilor economici prevăzuți la alin. (9) se stabilesc prin ordin al ministrului mediului."

 1. La articolul 21, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: " Art. 21. -

(1) Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului sau unitățile subordonate ale acesteia și asociațiile de dezvoltare intercomunitară sau, după caz, unitățile administrativ- teritoriale/subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, după caz, împreună cu organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) cu care colaborează pentru îndeplinirea prevederilor art. 16 alin. (1) promovează campanii de informare și educare a publicului și a operatorilor economici privind:

a) sistemele de returnare, colectare și valorificare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje care le sunt disponibile;

b) contribuția lor la reutilizarea, valorificarea și reciclarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje;

c) sensul și semnificația marcajelor de pe ambalajele existente pe piață;

d) elementele corespunzătoare ale planurilor de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje prevăzute la art. 23;

e) impactul dăunător asupra mediului al consumului excesiv de ambalaje, inclusiv de pungi de transport din plastic subțire;

f) măsuri de prevenire a generării deșeurilor de ambalaje."

 1. Articolul 26 se modifică și va avea următorul cuprins: " Art. 26. -

(1) Încălcarea dispozițiilor prezentei legi constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să constituie infracțiuni, și se sancționează după cum urmează:

a) cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 12;

b) cu amendă de la 8.000 lei la 16.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 9 alin. (1) și (3);

c) cu amendă de la 16.000 lei la 30.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 10 alin. (4) lit. a) și art. 13;

d) cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 10 alin. (4) lit. b), art. 11, art. 17 alin. (1) și (2) și art. 20 alin. (1), (2), (4), (5), (8)-(10);

e) cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 5 alin. (1)-(4), art. 8 alin. (1) și art. 16 alin. (4) lit. a), alin. (12) și (14).

(2) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul împuternicit al:

a) Gărzii Naționale de Mediu pentru art. 5 alin. (1) și (2), art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1) și (3), art. 14, art. 17 alin. (1) și (2), art. 16 alin. (4) lit. a) și alin. (14) și art. 20 alin. (1), (2), (4), (5), (8)-(10);

b) Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor pentru art. 5 alin. (3) și (4), art. 10 alin. (4) lit. a), art. 12, art. 13 și art. 16 alin. (12);

c) Administrației Fondului pentru Mediu pentru art. 10 alin. (4) lit. b) și art. 11.

(3) Licența de operare acordată unei organizații care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, autorizată de către Comisia constituită potrivit Legii nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare, se retrage în cazul în care aceasta nu respectă obligațiile stabilite prin ordinul prevăzut la art. 16 alin. (6) și/sau prin alin. (9), iar retragerea devine efectivă la data comunicării ei.

(4) Operatorii economici prevăzuți la art. 16 alin. (5) lit. a), care într-un an calendaristic nu își îndeplinesc cel puțin obiectivele prevăzute în anexa nr. 5, sunt obligați să își îndeplinească obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului prin intermediul unei organizații prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b)."

 1. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins: " Art. 27. -

Constatarea corectitudinii datelor raportate potrivit prevederilor art. 17 și a realizării obiectivelor prevăzute în anexa nr. 5 de către operatorii economici prevăzuți la art. 16 alin. (1) se face anual de către persoane împuternicite din cadrul Administrației Fondului pentru Mediu, iar rezultatul controalelor se transmite Comisiei până cel târziu în data de 15 septembrie a anului respectiv."

 1. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezenta ordonanță de urgență.

 2. După anexa nr. 4 se introduc două anexe, anexele nr. 5 și 6, al căror conținut este prevăzut în anexele nr. 3 și 4 la prezenta ordonanță de urgență. Art. VI. -

(1) Hotărârea Guvernului prevăzută la art. 10 alin. (6) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, se adoptă nu mai târziu de 31 martie 2022.

(2) Ordinul prevăzut la art. 16 alin. (6) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, se emite în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(3) Ordinul prevăzut la art. 20 alin. (11) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, se emite în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(4) La data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la alin. (2), Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri nr. 932/481/2016 privind aprobarea Procedurii de autorizare pentru preluarea responsabilității gestionării deșeurilor de ambalaje, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 31 mai 2016, se abrogă.

(5) Contravențiile prevăzute la art. 26 alin. (1) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență. Art. VII. -

(1) Până la data de 31 decembrie 2018, responsabilitățile operatorilor economici prevăzuți la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare, cu privire la îndeplinirea obiectivelor prevăzute Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se pot realiza:

a) individual, prin colectarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje provenite din activitatea proprie sau preluate de la deținători de deșeuri, prin intermediul operatorilor economici autorizați din punctul de vedere al protecției mediului pentru colectarea și valorificarea deșeurilor de ambalaje;

b) prin transferarea responsabilităților, pe bază de contract, către un operator economic care deține licență de operare emisă până la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență de către autoritatea publică centrală pentru protecția mediului potrivit prevederilor Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului economiei, comerțului și relației cu mediul de afaceri nr. 932/481/2016 privind aprobarea Procedurii de autorizare pentru preluarea responsabilității gestionării deșeurilor de ambalaje.

(2) Operatorii economici care își îndeplinesc responsabilitățile potrivit prevederilor alin. (1) au obligația să furnizeze anual Ministerului Mediului informații privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.

(3) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) lit. b) au obligația să furnizeze anual Ministerului Mediului, pe lângă informațiile prevăzute la alin. (2), și informații privind cantitățile de ambalaje contractate cu fiecare dintre operatorii economici prevăzuți la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare.

(4) În termen de 60 de zile de la publicarea ordinului prevăzut la art. 16 alin. (6) din Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare, operatorii economici care dețin licențe de operare valabile au obligația să respecte prevederile acestui ordin, precum și dispozițiile art. 16 alin. (8) și (9) din legea menționată, sub sancțiunea retragerii respectivelor licențe. Modificări (1)

(5) Constatarea realizării obiectivelor de către operatorii economici prevăzuți la alin. (1) se face de către persoane împuternicite din cadrul Administrației Fondului pentru Mediu.

(6) Anularea licenței de operare acordate unui operator economic prevăzut la alin. (1) lit. b) devine efectivă la data comunicării ei, în cazul în care persoanele împuternicite prevăzute la alin. (5) constată că acesta nu a îndeplinit cel puțin obiectivele prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, și/sau în cazul în care operatorul economic nu respectă obligațiile stabilite prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor și al ministrului economiei, comerțului și relațiilor cu mediul de afaceri nr. 932/481/2016 privind aprobarea Procedurii de autorizare pentru preluarea responsabilității gestionării deșeurilor de ambalaje. Art. VIII. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

 1. La articolul 9 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: "

c) contribuția pentru economia circulară încasată de la proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite pentru deșeurile municipale destinate a fi eliminate prin depozitare, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 2;". Modificări (1)

 1. La articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: "

(21) Garanția prevăzută la art. 16 alin. (8) lit. e) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, se execută de către Administrația Fondului pentru Mediu ca urmare a neachitării la scadență de către debitori a obligațiilor fiscale prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. v)."

 1. La articolul 13, după alineatul (24) se introduce un nou alineat, alineatul (25), cu următorul cuprins: "

(25) Sumele rezultate din aplicarea prevederilor art. 9 alin. (1) lit. c) și v) se utilizează pentru finanțarea dezvoltării infrastructurii gestionării deșeurilor în vederea atingerii obiectivelor naționale în domeniu, având la bază strategia stabilită de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului."

 1. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 5 la prezenta ordonanță de urgență.

Prezenta ordonanță de urgență transpune parțial prevederile Directivei (UE) 2018/851 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 2008/98/CE privind deșeurile, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 150/109 din 14 iunie 2018, pct. (3) lit. (a),pct. 2b, 2c, lit. (b), lit. (d), lit. (g), lit. (h), pct. 9 alin. (1), (2), (3) și (4) lit. (a), (b) și (c), și Directivei (UE) 2018/852 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 150/141 din 14 iunie 2018, pct. 2 lit. (b), lit. (c), pct. 4 alin. (1) lit. (a), (b) și (d) și pct. 6 alin. (7).

PRIM-MINISTRU

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ

Contrasemnează: p. Viceprim-ministru, ministrul mediului, Eugen Constantin Uricec, secretar de stat Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, Paul Stănescu p. Ministrul economiei, Bogdan Constantin Andronic, secretar de stat p. Ministrul afacerilor externe, Monica-Dorina Gheorghiță, secretar de stat p. Ministrul delegat pentru afaceri europene, Cristian-Gabriel Winzer, secretar de stat Ministrul finanțelor publice, Eugen Orlando Teodorovici

București, 17 iulie 2018.

Nr. 74. ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 7 la Legea nr. 211/2011) Indicatorii minimi de performanță care trebuie incluși în contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare

Activitatea serviciului de salubrizare 	Descrierea indicatorului 	Valoarea minimă a indicatorului
Colectarea separată a deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a). 	Cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale, colectate separat, ca procentaj din cantitatea totală generată de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale.

Cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale colectate separat reprezintă cantitatea acceptată într-un an calendaristic de către stația/stațiile de sortare.

Cantitatea totală generată de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale se calculează pe baza determinărilor de compoziție realizate de către operatorul de salubrizare. În lipsa determinărilor de compoziție a deșeurilor municipale, cantitatea de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă din deșeurile municipale se consideră a fi 33%. 40% pentru anul 2019

50% pentru anul 2020 și 60% pentru anul 2021

70% începând cu anul 2022 Operarea stațiilor de sortare. Cantitatea totală de deșeuri trimise la reciclare ca procentaj din cantitatea totală de deșeuri acceptate la stațiile de sortare (%). 75%* Operarea instalației de tratare mecano- biologică. Cantitatea totală de deșeuri de hârtie, metal, plastic și sticlă trimise anual la reciclare ca procentaj din cantitatea totală de deșeuri acceptată la instalația de tratare mecano- biologică (%). 3%* Colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora. Cantitatea totală de deșeuri provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora, predată pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere, rambleiere, direct sau prin intermediul unei stații de transfer ca procentaj din cantitatea de deșeuri provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora colectate (%). Valorile sunt prevăzute în anexa nr. 6.

 • Indicatorii de performanță sunt obligatorii atât în cazul stațiilor de sortare, respectiv a instalațiilor de tratare mecano-biologică din cadrul sistemului de management integrat al deșeurilor, cât și a celor aparținând terților care tratează deșeurile municipale. ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 1 la Legea nr. 249/2015) Semnificația termenilor specifici

a) acord voluntar - acord oficial încheiat între autoritățile publice competente și reprezentanții sectoarelor economice implicate, deschis tuturor partenerilor care doresc să se conformeze condițiilor acordului, în vederea atingerii obiectivelor prevăzute în prezenta lege;

b) operatori economici - referitor la ambalaje, înseamnă furnizorii de materiale de ambalare, producătorii de ambalaje și produse ambalate, importatorii, comercianții, distribuitorii, autoritățile publice și organizațiile neguvernamentale;

c) ambalaj - toate produsele, indiferent de materialul din care sunt confecționate ori de natura acestora, destinate reținerii, protejării, manipulării, distribuției și prezentării bunurilor, de la materii prime la produse procesate, de la producător până la utilizator sau consumator.

Articolul nereturnabil destinat acelorași scopuri este, de asemenea, considerat ambalaj.

Criteriile care stau la baza definirii unui articol ca ambalaj sunt:

c1) un articol se consideră ambalaj dacă îndeplinește condițiile din definiție fără prejudiciul altor funcții pe care acesta le poate îndeplini suplimentar, în măsura în care acesta nu face parte integrantă din produs, fiind necesar pentru a conține, a susține sau a păstra produsul pe toată durata de viață a acestuia, iar toate elementele sale sunt destinate a fi utilizate, consumate ori eliminate împreună cu produsul.

Exemple ilustrative:

Constituie ambalaje: cutiile pentru dulciuri; foliile care învelesc carcasele de compact discuri; pungile în care se expediază cataloage și reviste, cu o revistă înăuntru; șervețele dantelate pentru prăjituri, vândute împreună cu prăjiturile; rolele, tuburile și cilindrii în jurul cărora este înfășurat un material flexibil, ca de exemplu folie de plastic, folie de aluminiu, hârtie, cu excepția rolelor, tuburilor și cilindrilor destinați a fi părți ale unor echipamente de producție și care nu se utilizează cu scopul de a prezenta un produs ca unitate de vânzare; ghivecele pentru flori destinate exclusiv vânzării și transportării plantelor și care nu sunt destinate păstrării împreună cu planta pe parcursul vieții acesteia; flacoanele din sticlă pentru soluții injectabile; suporturile pentru compact discuri, vândute împreună cu compact discurile și care nu sunt destinate utilizării ca mijloc de depozitare; umerașele pentru haine, vândute împreună cu un articol de îmbrăcăminte; cutiile de chibrituri; sistemele de izolare sterilă, de exemplu: pungi, tăvi și materiale necesare menținerii sterilității produsului; capsulele pentru băuturi (de exemplu: cafea, cacao, lapte), care rămân goale după utilizare; buteliile din oțel reîncărcabile, utilizate pentru diferite tipuri de gaz, cu excepția extinctoarelor.

Nu constituie ambalaje: ghivecele pentru flori destinate păstrării împreună cu planta pe parcursul vieții acesteia; cutiile pentru scule; pliculețele pentru ceai; învelișurile de ceară din jurul brânzei; membranele mezelurilor; umerașele pentru haine, vândute separat; capsulele de cafea, dozele de cafea din folie de aluminiu și dozele de cafea din hârtie de filtru, care sunt aruncate împreună cu cafeaua după utilizare; cartușele pentru imprimante; carcasele pentru compact discuri, DVD-uri și casete video, vândute cu un compact disc, un DVD sau o casetă video înăuntru; suporturile pentru compact discuri, vândute goale și destinate utilizării ca mijloc de depozitare; capsulele solubile pentru detergenți; lumânările pentru morminte, recipientele pentru lumânări; râșnițele mecanice, integrate în recipiente reîncărcabile, de exemplu râșnițele de piper reîncărcabile;

c2) articolele proiectate și destinate a fi umplute la punctele de vânzare, precum și articolele “de unică folosință”, vândute umplute sau destinate a fi umplute în punctele de desfacere sunt considerate ambalaje, dacă îndeplinesc funcția de ambalare.

Exemple ilustrative:

Constituie ambalaje, dacă au fost concepute pentru a fi umplute la punctul de vânzare: pungile din plastic sau din hârtie; farfuriile și paharele de unică folosință; folia alimentară aderentă; pungile pentru sandviciuri; folia de aluminiu, husele din folie de plastic pentru protejarea hainelor curățate în curățătorii.

Nu constituie ambalaje: paletele de amestecat; tacâmurile de unică folosință; hârtia de împachetat, vândută separat; formele din hârtie pentru copt, vândute goale; șervețelele dantelate pentru prăjituri, vândute fără prăjituri;

c3) componentele ambalajelor și elementele auxiliare integrate în ambalaj sunt considerate ca parte din ambalajul în care sunt integrate. Elementele auxiliare agățate direct de produs sau atașate de acesta, care îndeplinesc funcții de ambalaj, sunt considerate ambalaje dacă nu sunt parte integrantă a produsului și dacă nu toate elementele lor sunt destinate a fi utilizate, consumate sau eliminate împreună cu produsul.

Exemple ilustrative:

Constituie ambalaje: Etichetele agățate direct de produs sau atașate acestuia.

Constituie parte a unui ambalaj: peria de rimel care face parte din capacul recipientului; etichetele adezive atașate unui alt articol de ambalaj; capsele metalice; manșoanele din plastic; dispozitivul de măsurare-dozare care face parte din sistemul de închidere a recipientului pentru detergenți; râșnițele mecanice, integrate în recipiente fără posibilitate de reîncărcare, pline cu un anumit produs, de exemplu râșnițele de piper pline cu piper.

Nu constituie ambalaje: etichetele de identificare prin radiofrecvență (RF1D);

d) ambalaj primar - ambalaj de vânzare - ambalaj conceput și realizat pentru a îndeplini funcția de unitate de vânzare, pentru utilizatorul final sau consumator, în punctul de achiziție;

e) ambalaj secundar - ambalaj grupat, supraambalaj - ambalaj conceput pentru a constitui la punctul de achiziție o grupare a unui număr de unități de vânzare, indiferent dacă acesta este vândut ca atare către utilizator sau consumatorul final ori dacă el servește numai ca mijloc de umplere a rafturilor în punctul de vânzare; el poate fi separat de produs fără a afecta caracteristicile produsului;

f) ambalaj terțiar - ambalaj pentru transport - ambalaj conceput pentru a ușura manipularea și transportul unui număr de unități de vânzare sau ambalaje grupate, în scopul prevenirii deteriorării în timpul manipulării ori transportului. Ambalajul pentru transport nu include containerele rutiere, feroviare, navale sau aeriene;

g) ambalaj reutilizabil - ambalaj care a fost conceput, proiectat și introdus pe piață pentru a realiza, în cadrul ciclului său de viață, mai multe cicluri sau rotații, fiind reumplut sau reutilizat în același scop pentru care a fost conceput.

Ambalajul reutilizabil se consideră introdus pe piață atunci când este făcut disponibil pentru prima oară, împreună cu produsul pe care este destinat să îl conțină, să îl protejeze, să îl manipuleze, să îl distribuie sau să îl prezinte.

Ambalajul reutilizabil se consideră deșeu de ambalaj când se înlătură, la sfârșitul duratei utile de viață. Ambalajul reutilizabil nu se consideră deșeu de ambalaj atunci când este returnat pentru a fi refolosit.

h) ambalaj de desfacere - ambalaj care îndeplinește criteriul c2);

h1) pungi de transport din plastic - pungi de transport, cu sau fără mâner, fabricate din plastic, furnizate consumatorilor la punctele de vânzare de bunuri sau produse;

h2) pungi de transport din plastic subțire - pungi de transport din plastic cu grosimea peretelui mai mică de 50 de microni;

h3) pungi de transport din plastic foarte subțire - pungi de transport din plastic cu grosimea peretelui mai mică de 15 microni, care sunt necesare din motive de igienă sau care sunt utilizate ca ambalaje primare pentru produsele alimentare în vrac, atunci când acest lucru contribuie la prevenirea risipei de alimente;

h4) pungi de transport din plastic oxodegradabile - pungi de transport fabricate din materiale plastice care includ aditivi care catalizează fragmentarea materialelor plastice în microfragmente;

h5) plastic - un polimer, în sensul art. 3 pct. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 396 din 30 decembrie 2006, la care este posibil să fi fost adăugați aditivi sau alte substanțe și care este capabil să funcționeze drept principal component structural al pungilor de transport;

i) ambalaj compozit - ambalaj confecționat din două sau mai multe straturi din materiale diferite care nu pot fi separate manual și formează o singură unitate integrală având un receptacul interior și un înveliș exterior, care este umplut, depozitat, transportat și golit ca atare;

j) deșeuri de ambalaje - orice ambalaje sau materiale de ambalare care satisfac cerințele definiției de deșeu din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare, exclusiv reziduurile de producție;

k) deșeuri de ambalaje generate - cantitatea de ambalaje care devin deșeuri pe teritoriul național după ce acestea au fost utilizate pentru a conține, a proteja, a livra și a prezenta produse;

l) deșeuri de ambalaje reciclate - cantitatea de deșeuri de ambalaje generate care este reciclată, indiferent dacă reciclarea se face în România, într-un stat membru al Uniunii Europene sau în afara Comunității Europene;

m) deșeuri de ambalaje valorificate - cantitatea de deșeuri de ambalaje generate pe plan național care este valorificată, indiferent dacă valorificarea se face în România, într-un stat membru al Uniunii Europene sau în afara Comunității Europene;

n) deșeuri de ambalaje valorificate sau incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie - cantitatea de deșeuri de ambalaje generate pe plan național care este valorificată sau incinerată în instalații de incinerare cu recuperare de energie, indiferent dacă valorificarea sau incinerarea în instalații de incinerare cu recuperare de energie se face în România, într-un stat membru al Uniunii Europene ori în afara Comunității Europene;

o) obiectiv de reciclare - cantitatea totală de deșeuri de ambalaje reciclate, raportată la cantitatea totală de deșeuri de ambalaje generate;

p) obiectiv de valorificare sau de incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie - cantitatea totală de deșeuri de ambalaje valorificată sau incinerată în instalații de incinerare cu recuperare de energie, raportată la cantitatea totală de deșeuri de ambalaje generate;

q) sistem garanție-returnare - sistem prin care cumpărătorul, la achiziționarea unui produs ambalat, plătește vânzătorului o sumă de bani care îi este rambursată atunci când ambalajul este returnat;

r) introducere pe piața națională - a face disponibil, pentru prima oară, un produs pe piața națională. Persoana juridică cu sediul în România care, potrivit legislației aplicabile produsului respectiv, introduce pe piața națională un produs, se consideră ca fiind responsabilă potrivit art. 16 alin. (1) și pentru ambalajul produsului.

s) a face disponibil pe piața națională - orice furnizare a unui produs pentru distribuire, consum sau utilizare pe piața națională în cadrul unei activități comerciale, în schimbul unei plăți sau gratuit;

ș) deșeuri de ambalaje din comerț și industrie - toate ambalajele secundare, ambalajele pentru transport și ambalajele primare ale produselor destinate utilizării exclusiv de către operatori economici, care, ca natură și compoziție nu sunt similare cu deșeurile menajere;

Semnificațiile termenilor: “deșeu”, “gestionarea deșeurilor”, “colectare”, “colectare separată”, “prevenire”, “reutilizare”, “tratare”, valorificare", “reciclare”, “eliminare” și “răspunderea extinsă a producătorului” sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare. ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 5 la Legea nr. 249/2015) Modificări (1) Valorile minime ale obiectivelor de valorificare* și, respectiv, reciclare a deșeurilor de ambalaje

 • Includ și incinerarea în instalații de incinerare cu valorificare de energie.

  Obiectiv Procent (%) Obiectiv global de valorificare 65 Obiectiv global de reciclare 60 Obiectiv de reciclare hârtie - carton 70 Obiectiv de reciclare materiale plastice 45 Obiectiv de reciclare sticlă 65 Obiectiv de reciclare oțel 70 Obiectiv de reciclare aluminiu 30 Obiectiv de reciclare lemn 50 ANEXA Nr. 4 (Anexa nr. 6 la Legea nr. 249/2015) Modificări (1) Modul de stabilire a costului net și a sumelor care trebuie acoperite de către organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b)

 1. În cazul în care gestiunea serviciului de salubrizare se face prin gestiune delegată sau prin gestiune directă și tarifele pentru activitățile de colectare și transport, stocare temporară și sortare desfășurate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare, sunt stabilite în condiții transparente* și cu luarea în calcul a veniturilor realizate din vânzarea respectivelor deșeuri ca materii prime secundare pentru acoperirea parțială a costurilor cu activitățile respective de salubrizare, costul net reprezintă suma tarifelor respective, iar sumele care trebuie acoperite de organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) se calculează potrivit formulei: (Tct + Tst + Ts)*(Qv + Qi).

 2. În cazul în care gestiunea serviciului de salubrizare se face prin gestiune delegată sau prin gestiune directă și tarifele pentru activitățile de colectare și transport, stocare temporară și sortare desfășurate de operatorii de salubrizare pentru gestionarea deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare, sunt stabilite în condiții transparente*, dar fără luarea în calcul a veniturilor realizate din vânzarea respectivelor deșeuri ca materii prime secundare pentru acoperirea parțială a costurilor cu activitățile respective de salubrizare, costul net reprezintă suma tarifelor respective diminuată cu veniturile obținute din vânzarea materialelor ca materii prime secundare raportate la cantitatea totală de deșeuri municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) colectată.

a) În cazul în care deșeurile municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare, se comercializează către un operator economic valorificator, organizația prevăzută la art. 16 alin. (5) lit. b) trebuie să acopere sumele care se calculează potrivit formulei: [(Tct + Tst + Ts) - Vt/Qc]*(Qi+Qv);

b) În cazul în care deșeurile de ambalaje din deșeurile municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare, se încredințează fizic unei organizații prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b), aceasta trebuie să acopere sumele care se calculează potrivit formulei: (Tct + Tst + Ts)*Qi.

 1. În cazul în care gestiunea serviciului de salubrizare se face prin gestiune directă sau prin gestiune delegată, iar tarifele pentru activitățile de colectare și transport, stocare temporară și sortare desfășurate de operatorii de salubrizare nu sunt stabilite în condiții transparente, costul net reprezintă:

a) pentru deșeurile comercializate către un operator economic valorificator, tariful de referință stabilit și comunicat la data de 25 ianuarie a fiecărui an de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice ca fiind minimul tarifelor pentru gestionarea deșeurilor municipale prevăzute la punctul 1, valabile la 1 ianuarie a fiecărui an, iar sumele care trebuie acoperite de organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) se calculează potrivit formulei: Tr1 * Qi;

b) pentru deșeurile încredințate fizic unei organizații prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b), tariful de referință stabilit și comunicat la data de 25 ianuarie a fiecărui an de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice ca fiind minimul tarifelor pentru gestionarea deșeurilor municipale prevăzute la punctul 2, valabile la 1 ianuarie a fiecărui an, iar sumele care trebuie acoperite de organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) se calculează potrivit formulei: Tr2 * Qi.

unde:

Tct - tariful unitar al activității de colectare și transport a deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Tst - tariful unitar al activității de stocare temporară a deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Ts - tariful unitar al activității de sortare a deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Tr1 - tariful de referință stabilit de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice;

Tr2 - tariful de referință stabilit de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice;

Qv - cantitatea de deșeuri de ambalaje încredințate pentru valorificare operatorilor economici autorizați;

Qi - cantitatea de deșeuri de ambalaje preluate de către organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) potrivit alin. (9) lit. g) al aceluiași articol;

Qc - cantitatea totală colectată de deșeuri municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Vt - veniturile totale realizate din vânzarea deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare, ca materii prime secundare.

 1. În toate cazurile în care comercializarea deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare, se face pe tip de materiale, ponderea deșeurilor de ambalaje din deșeurile respective se consideră cea rezultată din determinările de compoziție a deșeurilor realizată de operatorul de salubrizare împreună cu sau agreată de către cel puțin una dintre organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b) care acoperă costurile de gestionare a deșeurilor de ambalaje. În lipsa determinărilor de compoziție a deșeurilor municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau a agreării acestora cu cel puțin una dintre organizațiile prevăzute la art. 16 alin. (5) lit. b), se consideră că ponderea deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 211/2011, cu modificările și completările ulterioare, este de 50%.
 • În cazul în care au rezultat în urma unei licitații publice sau prin implicarea tuturor actorilor inclusiv operatorii economici prevăzuți la art. 16 alin. (1), organizații ale acestora și autoritățile publice locale. ANEXA Nr. 5 (Anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005) Valoarea contribuției pentru economie circulară pentru deșeurile municipale destinate a fi eliminate prin depozitare Modificări (1)
Anul Valoarea contribuției pentru economia circulară (lei/tonă)
2019 30
Începând cu anul 2020 80

Doriti oferta personalizata ?

Avem solutiile pentru colectarea deseurilor.